VIAL 18 : O que ninguén conta

O Ministerio de Fomento sacou a información pública o novo trazado proposto para o Vial 18, que trata de unir a AP9 e a Terceira Rolda pola zona da Laxe. A alternativa preseleccionada, a mais barata entre as que se estudaron, fai necesario o derribo de varias vivendas e afecta a moitos dos veciños da zona, que se verán envoltos nun noiro de estradas co conseguinte impacto visual, acústico e medio ambiental que iso implica.

¿Que esconde o anteproxecto?

No propio documento exposto indícase que a construción do novo vial trae emparellada a ampliación da autopista ata catro carrís por sentido, nun tramo comprendido entre o novo enlace da Vía Ártabra en Cambre e Alfonso Molina. 

Este proxecto de ampliación é de carácter interno de AUDASA e non saiu á luz pública, polo que non se poden analizar en profundidade as consecuencias finais da intervención. Entre outras afeccións, e probable que sexa necesario ampliar a ponte de Vilaboa e a que cruza a Ría do Burgo e tamén derrubar un edificio de 5 plantas en Vilaboa. Quedarán importantes afeccions nas vivendas da rúa Pomares, Conduzo, Ribados e o propio colexio Isaac Díaz Pardo. Pero hai moito mais....

MAS POR CULLEREDO non se opón a que a comarca conte con mellores infraestructuras viarias, que faciliten os desprazamentos transversais e a comunicación cos outros concellos, os polígonos ou o aeroporto. Mais ben, todo o contrario. O que non podemos permitir e que estas se fagan de calquer xeito e pensando só nos intereses dalgúns especuladores.

A actitude do Goberno Municipal

Ante o desinterese municipal, compañeiros de Más por Culleredo fixeron diversas xestións durante o proceso de exposición pública co gallo de asesorar e colaborar cos veciños de Castro-Laxe, organizando unha reunión veciñal de carácter técnico na que se acordou unha recollida de firmas en apoio dún documento de alegacións contra a alternativa preseleccionada polo Ministerio de Fomento.

Rematado o prazo de alegacións para os veciños, o Goberno municipal "percatouse" de que a proposta do Ministerio éra INASUMIBLE e despois de falar de novos accesos na autopista ou de propostas surrealistas cos viais de servicio, o Concello veuse obrigado a mudar a sua postura no último momento e solicitar a suspensión do anteproxecto, algo que os técnicos consultados ven moi pouco probable.

Sorprendentemente, e ao contrario que noutros casos semellantes coma o do Plan director de Alvedro, o Goberno municipal non quixo contratar a ningún consultor para redactar as alegacións coas que defender os dereitos dos veciños, e a pesar de dicilo na prensa, Rioboo e o seu goberno nunca deron a cara.

"El Concello convocará de forma inminente a los vecinos de la zona para dar cuenta de los resultados del estudio y las alegaciones que se plantean. Acudirán los técnicos a la reunión para exponer sus determinaciones y ayudar a los residentes a resolver sus dudas sobre el anteproyecto del Ministerio de Fomento"

¿A que está a xogar Rioboo?

No pleno do 28 de Febrero, o Alcalde de Culleredo tratou de sacar peito das supostas xestións que véu realizando durante o proceso de exposición pública do Vial 18 que se resumirían na realización dun pequeno documento cun par de follas presentado na Demarcación de Carreteras co que tratarían de suspender o procedemento, pero que so certificou que o Gobierno Municipal estivo paralizando o asunto e deixando correr os plazos. 

A inconsistencia técnica do documento do Concello.

As alegacións do Goberno municipal basaronse en afeccions coma o incremento do tráfico, a contaminación acústica ou as afeccións a rede viaria local, todas elas cuestións que xa se contemplan no anteproxecto e polas que difícilmente se dictaminaría a suspensión do mesmo.

Do mesmo xeito o Goberno municipal falaba da incidencia das novas conexións da vía Ártabra e  dos drenaxes, algo que non se corresponde coa fase actual de anteproxecto na que se encontra a tramitación de esta infraestructura.

Dende Más por Culleredo, consideramos que o único punto que se menciona no documento do consistorio e que podería causar unha hipotetica suspensión do anteproxecto por "indefensión", é o referente a ampliación do número de carrís que planea AUDASA, que condiciona irremediablemente todo o proxecto e do que non existe información pública. 

Este aspecto debería de ir apoiado por un informe xurídico e administrativo por parte do Concello, que xustificase a indefensión e o defecto na tramitación do expediente, de modo que quedase xustificada claramente a anulabilidade do anteproxecto. Algo que FINALMENTE NON FOI ASI.

Intereses urbanisticos e das grandes concesionarias

Culleredo ten o seu Plan Xeral a punto de ser aprobado o que significa que a recalificacion de grandes bolsas de solo están en xogo, e contar con infraestructuras viarias para estés novos espacios e una prioridade, sobretodo para os posuidores destas grandes masas de solo. A zona da Zapateira é un claro exemplo disto, onde esta prevista a recalificacion de case 3 millons de metros cadrados.

A premura por sacar adiante este proyecto, a omisión de alternativas viables de trazado e a falta de claridade en moitos dos puntos conflictivos, fan indicar que detrás da construcción desta infraestructura, agochanse unha vez mais, intereses de aproveitamento urbanístico e sobretodo, o interés de que a solución adoptada sexa, por riba de todo, a preseleccionada.

Como pode verse na imaxe superior, dende a DEMARCACION DE CARRETERAS de Galicia (sita na Coruña e responsable do anteproxecto) aseguraron un trazado que dotara dun acceso provilexiado a AP9 a estas novas urbanizacións, pero que non garante un verdadeiro mallado da red viaria na Area Metropolitana Coruñesa, non da acceso ao Aeroporto e tampouco se consegue que Culleredo conte cun acceso a autopista, demanda histórica dos veciños. Ademais do enorme  impacto que a sua construcción causará na zona da Laxe e Castro.

Esto, unido ao plan da concesionaria da AP9 (AUDASA), para ampliar a autopista, incrementar o trafico na mesma, e por tanto, mellorar a sua conta de resultados, constituem ao noso enteder un xogo inaceptable no que o Concello de Culleredo non debería participar.

Alegacións contra o VIAL 18 

Integrantes de Más por Culleredo colaboraron e seguen a traballar cos veciños afectados, ofrecéndolles asesoramento técnico para a redacción dunhas alegacions veciñais que se presentaron no prazo establecido e recollendo firmas de apoio, que alcanzaron a cifra de 122 firmantes, principalmente afectados directos e indirectos.

Estas firmas incluironse no documento de alegacións que Más por Culleredo presentou frente ao Ministerio de Fomento, e que creemos ten a suficiente entidade para paralizar a tramitación deste expediente ou a lo menos, estudiar novas alternativas para a conexión entre a AP9 e a Terceira Ronda.

Este documento de alegacións, de caracter estrictamente técnico, foi redactado gracias ao traballo de enxeñeiros técnicos independentes que colaborarón desinteresadamente cos veciños e afectados. En xeral, basase nos seguintes puntos:

- Solicitar a anulación da Resolución da Dirección General de Carreteras del 9 de Noviembre de 2017 pola que se aproba a Orden de Estudio para o Anteproyecto, Proyecto de Trazado y Proyecto de Construcción del "Vial de conexión AC-14/AP-9 entre la Autovía AC-14 (Enlace de A Zapateira) y la Autopista AP-9.
- Solicitar que se inclua nesta fase de Anteproxecto a proposta de Ampliación de capacidade da Autopista AP9 , non como un simple antecedente técnico senon considerando esta actuación parte dun mismo proxecto (integral) a desenrolar.
- Os últimos convenios coa concesionaria da AP9 e as suas posteriores modificacions, contemplados nos R.D.633/2006 ,R.D.1733/2011, R.D.104/2013 así como o R.D.1359/2018 polo que se aproba a adenda para a ampliación de capacidade en diversos tramos da autopista, non refrexa nengunha actuación en referencia ao Vial de Conexión AC-14/AP-9, tampouco a propia ampliación de capacidade da AP-9 no tramo entre o enlace de Catro Camiños (Cambre) e A Coruña. Polo tanto, ao non existir un convenio, solicitamos que no estudio destas alegacions se considere a posibilidade de que exista un defecto formal na tramitación do expediente, que podría producir indefensión dos interesados e determinar a sua anulabilidade.
- Solicitamos se incorpore ao estudio de alternativas deste anteproxecto, a realización do VIAL 2 (ALVEDRO-AP9) recollido no Plan Sectorial, como posible solución para o trazado dunha nova conexión entre la Autopista AP-9 y la Autovía AC-14.
- Expoñemos que o ANALISE MULTICRITERIO non se realizou correctamente e solicitamos a anulación do mesmo- Expoñemos como as alternativas propostas para o trazado non atenden a unha análise aséptica , polo que consideramos que o ESTUDIO DE ALTERNATIVAS non se realizou correctamente e solicitamos a anulación do mesmo.- Solicitamos a inclusión e valoración dunha VARIANTE ALT 01-NORTE e una VARIANTE ALT 03-TUNEL no estudio de alternativas, que permitiría minimizar sustancialmente as afecciones detectadas.-Xustificamos o alto impacto social da alternativa preseleccionada achegando as 122 firmas de veciños e afectados.

La solución pasa por ALVEDRO

Más por Culleredo proyecta una conexión AP9-Alvedro como la solución al tráfico transversal de la comarca.

- El trazado propuesto, a modo de estudio preliminar, soluciona la conexión de la AP-9 y la Tercera Ronda a través de un vial semisoterrado que bordea el aeropuerto.

- La propuesta asegura un acceso a la AP-9 en el Ayuntamiento de Culleredo, no afecta a la N-550, libera de tráfico en entorno del Burgo y garantiza el acceso directo desde la autopista al Aeropuerto de Alvedro.

- Igualmente, se evitaría el enorme impacto que supondrán las obras de ampliación de la AP-9 en el entorno de Vilaboa y Acea da Má y que de realizarse esta conexión ya no serian necesarias, suponiendo este hecho un ahorro considerable y que evita nuevos peajes para la comarca o ampliaciones del plazo de concesión de la autopista.

- La finalidad de este trabajo, que surge tras la realización de una serie de alegaciones al Vial 18, es poner sobre la mesa del Ayuntamiento una propuesta con solvencia técnica, como venían demandando los afectados de la zona de Castro-Laxe y que hasta el momento no han recibido propuesta alguna desde el consistorio cullerdense.

- Desde el mes de Abril de 2019, se ha ofrecido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Culleredo, toda la información y colaboración sobre la propuesta desarrollada, con la intención de implicarlo en su defensa y que esta sea defendida ante los organismos correspondientes, no habiendo recibido respuesta alguna.

Tras varios meses de trabajo junto a ingenieros, afectados por el Vial 18 y con el apoyo de colectivos como Vuela Mas Alto, el partido Más por Culleredo ha desarrollado una solución técnica para la conexión entre AP-9 y Tercera Ronda a través de un nuevo vial por Alvedro.

El nuevo vial se inicia en la zona del área de servicio de Almeiras, mediante ramales de enlace que conforman los accesos de entrada y salida a la autopista. Estos ramales, que se han diseñado desde ambas direcciones (Coruña y Santiago), son independientes entre si, por lo que la idoniedad del ramal de acceso desde A Coruña, se debería definir a posteriori.

El trazado realiza el cruce con la N-550 y la cabecera norte de Alvedro a través de un túnel de unos 360 metros, con el que se garantiza la compatibilidad entre la carretera nacional y el nuevo vial (autovía). Esta solución, muy diferente a todo lo planteado hasta el momento, no incrementa el trafico en la N-550 y permite que el Ayuntamiento de Culleredo también cuente con un acceso directo a la autopista (algo que no se puede realizar con el Vial 18).

El túnel supone el elemento mas singular de la propuesta, pero su reducida longitud permite que su ejecución sea factible y relativamente sencilla. Existen múltiples métodos de excavación de túneles que dependen principalmente de la longitud y la geología a atravesar, desde cajones hincados que reducen la afección en la superficie, hasta los métodos mas convencionales de excavación, algo que debe definirse en fase de proyecto constructivo.

El trazado continuaría en dirección Aeropuerto de Alvedro en forma de trinchera o semi-soterrado, ganando la altura necesaria hasta alcanzar la cota actual de la glorieta de acceso a la terminal del aeropuerto. La subida hacia el aeropuerto se soluciona a través de una nueva glorieta situada en las proximidades de la actual (junto al parking provisional) pero con circulación en dos niveles (similar a la existente en el Puente Pasaje).

El vial diseñado se encuentra dentro del mismo rango de coste de ejecución que el Vial 18 (20 mill€) , PERO EVITA LA AMPLIACION DE LA AUTOPISTA (CUATRO CARRILES POR SENTIDO) EN LOS CUATRO KILOMETROS QUE DISCURREN ENTRE EL Vial 18, VILABOA Y O BURGO , LO QUE SUPONE UN IMPORTANTE AHORRO.

Todos los derechos reservados 2018
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar